Kredyt lombardowy nie jest udzielany pod całkowitą wartość zastawionego dobra

Początkowym sensie kredyt lombardowy zwany

Pojęcie kredyt lombardowego należy rozumieć dwojako. W pierwszym znaczeniu kredyt lombardowy jest zwany inaczej stopą lombardową, czyli oprocentowaniem pożyczki, jakiej bank centralny (np. NBP w Polsce) udziela bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych (głównie obligacji skarbowych).

Wartości zastawu (czyli papierów wartościowych)

W tym znaczeniu kredyt lombardowy jest więc też kredytem udzielanym przez bank centralny bankom komercyjnym, którego wysokość nie może przekraczać 80 proc. wartości zastawu (czyli papierów wartościowych).

Wysokość oprocentowania tej pożyczki międzybankowej określa Rada Polityki Pieniężnej, organ NBP.

Określa maksymalną poziom oprocentowania

Sama stopa lombardowa ma duże znaczenie dla innych kredytów, w tym konsumpcyjnych udzielanych przez instytucje finansowe (także niebankowe) klientom detalicznym. Określa ona bowiem maksymalną wysokość oprocentowania podstawowego pożyczki. Obecnie jest czterokrotność stopy lombardowej, czyli 20 proc.

Złota), papierów wartościowych

W drugim rozumieniu kredy lombardowy jest to kredyt udzielany podmiotom gospodarczym (firmom i osobom fizycznym) pod zastaw ruchomości, towarów, metali szlachetnych (np. złota), papierów wartościowych. Z reguły banki decydują się na dobra, które łatwo przechowywać, np. akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa. Niekiedy celem przechowania zastawu wynajmowane są magazyny w miastach portowych, ważnych węzłach komunikacyjnych.

W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez dłużnika jego wierzyciel przejmuje prawo własności do zastawionego dobra i może nim swobodnie dysponować, np. sprzedać.

Pielęgnacja mebli drewnianych - meble biurowe trójmiasto

Szczególnie drzewo wrażliwe jest na wodę, dlatego jeżeli już pragniemy utrzymać jak najdłużej doskonała sprawność mebli z drewna - musimy o nie odpowiednio dbać.

becikowe